هیئت مدیره

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر علی اکبر حقیقی

ریاست سازمان نظام پزشکی کرج

2

آقای دکتر کورش شهبازی اوروند

نائب رئیس و دادستان سازمان نظام پزشکی کرج

3

آقای دکتر محمدرضا خردروستا

نائب رئیس سازمان نظام پزشکی کرج

4

آقای دکتر آرمین حیدری بیگوند

معاونت مالی و اداری و پشتیبانی

5

آقای دکتر حسن رمضانی

معاونت انتظامی نظام پزشکی کرج

6

خانم دکتر فاطمه خضری

معاونت نظارت و برنامه ریزی و آموزش

7

آقای دکتر سعید خدارحمی

دبیر نشریه سازمان نظام پزشکی کرج

8

آقای دکتر رضا مسعودنیا

دبیر سازمان نظام پزشکی کرج

9

آقای دکتر علیرضا صادقی ورکی

عضو هیئت مدیره

10

آقای دکتر محمد علی نمائی

عضو هیئت مدیره

11

آقای دکتر آرمان نجاران

عضو هیئت مدیره

12

خانم دکتر یاسمن فاطمه احمدی

عضو هیئت مدیره

13

خانم دکتر بتول یزدانی

عضو هیئت مدیره

14

آقای دکتر سیامک بقائی رودسری

عضو هیئت مدیره

15

آقای دکتر علی اکبر کریمی

عضو هیئت مدیره

16

خانم فاطمه قربان زاده معافی

عضو هیئت مدیره

17

آقای عبدالرضا مزینی

مدیر روابط عمومی سازمان